Beste ouders, 

Via deze weg wil ik u wat meer achtergrond geven over de rol van de medezeggenschapraad (MR) op de Clemensschool. De MR is in principe de "kritische vriend" van de schooldirectie (Bas van den Bosch) en formeel gezien wordt de MR geacht de schooldirectie gevraagd en ongevraagd te adviseren en dient de MR al dan niet in te stemmen met (beleids)plannen en protocollen die opgesteld zijn, bijvoorbeeld bij wijzigingen van de schooltijden, algemene meerjarenplannen of het pest protocol. De rechten, plichten en verantwoordelijkheden van de MR zijn vastgelegd in de "Wet medezeggenschap op scholen". Binnen de MR houden we ons zo goed als mogelijk aan alles dat beschreven staat in het document, maar proberen we alles wel zo praktisch mogelijk in te richten. 

Het team voor de Clemensschool bestaat uit vier MR leden, twee zijn ingevuld door ouders en twee zijn ingevuld door leerkrachten. Daarnaast is ervoor gekozen om het MR team aan te vullen met extra ouders, de schoolraad (SR), om voorgelegde plannen vanuit de schooldirectie breder te bespreken en om te zorgen dat de "brug" naar de ouders van de kinderen op de Clemensschool kleiner wordt. 

Een aantal keer per schooljaar wordt lokaal vergaderd op basis van een vooraf opgestelde agenda en er is een aantal keer per jaar een voorzittersoverleg waarbij de voorzitters van de drie MR'en (Clemensschool, Akkerwinde, d'n Opstap) diverse onderwerpen bespreken samen met de schooldirectie. Naast de MR is er ook nog een GMR, de GMR bestaat uit een groep van ouders en leraren die op Kempenkind niveau dezelfde rol invullen als de MR lokaal waarbij de GMR zaken bespreekt met het bestuur van Kempenkind. 

Momenteel ziet de formatie van de MR/SR voor de Clemensschool er als volgt uit: 

Voorzitter MR:                                      Rob IJpelaar

MR oudergeleding:                             Nicole Heesters

MR personeelsgeleding:                  Roy Jacobs en Fleur Zumker

SR oudergeleding:                               Bart Duijs, Dian van Limpt en Mieke van Laarhoven. 

Op de website van de Clemensschool is meer informatie te vinden over de bezigheden van de MR/SR, notulen, jaarverslagen en contact gegevens. 

Interesse om deel te nemen binnen de MR/SR, neem dan even contact met me op! 


Rob IJpelaar

0650815924

ijpelaar@gmail.com